ΣΎΝΟΨΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Τι είναι η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης* αναλαμβάνει ευθύνη ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με τραυματισμό άλλων ή ζημιά στην ιδιοκτησία άλλων λόγω διαμοιρασμού κατοικίας και περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης αναλαμβάνει έξοδα λόγω ζημιάς στην ιδιοκτησία του που οφείλεται στη διαμονή ενός επισκέπτη*. Σε περιπτώσεις όπου η ιδιοκτησία του οικοδεσπότη έχει υποστεί ζημιές λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη, η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει, όταν ο οικοδεσπότης και ο επισκέπτης δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφωνία μεταξύ τους και ο οικοδεσπότης επικοινωνήσει με την Airbnb.

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχεται από τη Sompo Japan Insurance Inc.

Οι οικοδεσπότες δεν χρειάζεται να καταβάλλουν ασφάλιστρα για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Περίοδος ασφάλισης

Η παρούσα περίοδος ασφάλισης του τρέχοντος ασφαλιστικού προγράμματος είναι από τις 31 Ιουλίου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Πεδίο εφαρμογής και όροι

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αίτησης για Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Η κάλυψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία θα καταβάλλεται για την καταστροφή της ιδιοκτησίας και την ευθύνη του οικοδεσπότη ή για άλλα έξοδα που βαρύνουν τον οικοδεσπότη σε σχέση με τον τραυματισμό και τη βλάβη άλλων ή της ιδιοκτησίας τους κατά τη διάρκεια διαμοιρασμού κατοικίας στην καταχώρηση.

 1. Κατάλυμα κάλυψης

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει την καταχώρηση* που κατέχει, χρησιμοποιεί ή διαχειρίζεται ο οικοδεσπότης για την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

(*) Ως καταχώρηση νοούνται οι εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εθνικών Στρατηγικών Ειδικών Ζωνών, έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Καταλυμάτων ή άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες παροχής διαμονής, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Οι εγκαταστάσεις ανήκουν στον ή ενοικιάζονται από τον οικοδεσπότη.
 • Οι εγκαταστάσεις είναι καταχωρημένες στον ιστότοπο της Airbnb, και
 • Η κράτηση και η χρήση των εγκαταστάσεων γίνονται από άτομο που έχει αποδεχτεί τους όρους υπηρεσιών της Airbnb και χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Airbnb. Οι εγκαταστάσεις διαμονής περιλαμβάνουν φορητά καταλύματα, λεωφορεία, αυτοκίνητα για κάμπινγκ, δεντρόσπιτα και άλλες εγκαταστάσεις που είναι σταθμευμένες και χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής. Περιλαμβάνονται επίσης σκάφη και λέμβοι, εφόσον χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής.
 1. Οικοδεσπότης/Οικοδεσπότες

Ως οικοδεσπότες νοούνται τα άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον (*) κλάδο διαμοιρασμού κατοικίας.

 1. Επισκέπτης/Επισκέπτες

Ως επισκέπτες νοούνται οι χρήστες της (*) επιχείρησης διαμοιρασμού κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν προσκληθεί από τον χρήστη και εκείνων που χρησιμοποιούν από κοινού την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

Ως (*) επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας νοείται η ξενοδοχειακή επιχείρηση που ορίζεται στον Νόμο περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Νόμος αριθ. 138 του 1948), η επιχείρηση που ορίζεται στον Νόμο περί Ειδικών Χώρων Εθνικής Στρατηγικής (Νόμος αριθ. 107 του 2013) ή η επιχείρηση στέγασης που ορίζεται στον Νόμο περί Επιχειρήσεων Στέγασης (Νόμος αριθ. 65 του 2017) ή άλλη παρόμοια επιχείρηση παροχής διαμονής, και τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται εντός ή εκτός της εν λόγω καταχώρησης ως συνέπεια των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με συναλλαγές που χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα της Airbnb.

Ασφαλιστική κάλυψη (όροι που αφορούν την αστική ευθύνη)

Το ανώτατο όριο που ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης είναι 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά ατύχημα.

Εξαιρέσεις κάλυψης

Βασικά στοιχεία που δεν καλύπτονται από την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για ατυχήματα που αφορούν ζημιά στην ιδιοκτησία)

Αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην καταχώρηση:

 • Νομίσματα, χρήματα, πολύτιμα μέταλλα σε μορφή ράβδων, χαρτονομίσματα ή χρεόγραφα.
 • Έδαφος, νερό ή κάθε άλλη ουσία εντός ή επί του οικοπέδου. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για βελτιώσεις του οικοπέδου που αφορούν αρχιτεκτονική κήπων, δρόμους και πεζοδρόμια (αλλά θα ισχύει για τυχόν πρόσθετο έδαφος ή έδαφος κάτω από την εν λόγω ιδιοκτησία) ή νερό που περιέχεται σε κλειστή δεξαμενή, σύστημα σωληνώσεων ή άλλο εξοπλισμό επεξεργασίας.
 • Ζώα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ζώων εκτροφής και των κατοικίδιων ζώων.
 • Ιστάμενη ξυλεία και καλλιέργειες.
 • Σκάφη, αεροσκάφη, διαστημόπλοια και δορυφόροι. Ωστόσο, δεν ισχύει για σκάφη που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
 • Οχήματα. Ωστόσο, δεν ισχύει για οχήματα που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
 • Υπόγεια ορυχεία ή σήραγγες ορυχείων ή ιδιοκτησία εντός των εν λόγω ορυχείων ή σηράγγων.
 • Φράγματα, χαντάκια και αναχώματα.
 • Ιδιοκτησία σε μεταφορά.
 • Γραμμές μεταφοράς και διανομής πέραν των 305 μέτρων από την καταχώρηση.

Βασικές περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλλεται ασφάλιση:

 • Πόλεμος, χρήση βίας από ξένη χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή αναταραχές.
 • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή σε διάσπαση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού που έχει μολυνθεί από το εν λόγω υλικό, ή ατύχημα που μπορεί να αποδοθεί σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της ραδιενέργειας από ατομικό πυρήνα ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
 • Τρομοκρατία.
 • Πραγματική ή επαπειλούμενη κακόβουλη χρήση δηλητηριωδών βιολογικών ή χημικών υλικών.
 • Ζημιά στην καταχώρηση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια διαφορετικής περιόδου από αυτήν κατά την οποία η καταχώρηση χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες.
 • Ζημιά που προκλήθηκε από εσκεμμένο παράπτωμα ή βαριά αμέλεια των οικοδεσποτών.
 • κ.λπ.

Βασικές περιπτώσεις όπου δεν καταβάλλονται χρήματα ασφάλισης (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για την ευθύνη για ζημιά)

 • Πόλεμος, χρήση βίας από ξένη χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή αναταραχές.
 • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή σε διάσπαση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού που έχει μολυνθεί από το εν λόγω υλικό ή ατύχημα που μπορεί να αποδοθεί σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της ραδιενέργειας από ατομικό πυρήνα ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
 • Ζημιά που προκλήθηκε από εσκεμμένο παράπτωμα των οικοδεσποτών.
 • Ευθύνη προς συγγενείς που ζουν με οικοδεσπότες.
 • Ευθύνη που προκύπτει από σωματική αναπηρία ατόμων που εργάζονται για τους οικοδεσπότες κατά την εκτέλεση της εργασίας για οικοδεσπότες.
 • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία σχετικά με την αποζημίωση μεταξύ του οικοδεσπότη και άλλου ατόμου, η ευθύνη καθορίζεται από την εν λόγω συμφωνία.
 • Ευθύνη που προκαλείται από λύματα ή εκπομπές.
 • Ευθύνη που προκύπτει από επαγγελματική εργασία που εκτελείται από δικηγόρους, εγγεγραμμένους αλλοδαπούς δικηγόρους, ορκωτούς λογιστές, λογιστές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, αστυνομικούς ερευνητές οικοπέδων και στέγασης, δικαστικούς γραμματείς, διοικητικούς γραμματείς, κτηνιάτρους ή άλλα άτομα με συναφείς ιδιότητες.
 • Ευθύνη που προκύπτει από την κατοχή, τη χρήση ή τη διαχείριση αεροσκάφους, αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος εκτός της καταχώρησης, εξαιρουμένης κάθε ζημιάς που οφείλεται στη χρήση ή τη διαχείριση ενός αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος εκτός της εγκατάστασης κατά τη χρήση του εν λόγω αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος ως καταχώρησης εκτός της εγκατάστασης.
 • Ευθύνη που προκύπτει από τις κατασκευαστικές εργασίες της μισθωμένης εγκατάστασης, όπως ανακαίνιση, επέκταση ή κατεδάφιση, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει εργασίες της δικής του επιχείρησης.
 • κ.λπ.

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Ειδοποίηση ατυχήματος

Αν ο οικοδεσπότης παρατηρήσει τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία του επισκέπτη ή τρίτου, ο οικοδεσπότης θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Airbnb, επειδή ενδέχεται να ισχύει ασφαλιστική κάλυψη. Ομοίως, αν ο οικοδεσπότης αντιληφθεί ζημιά στην ιδιοκτησία που κατέχει ή διαχειρίζεται, ο οικοδεσπότης θα πρέπει να ειδοποιήσει την Airbnb, εάν δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον επισκέπτη για την επίλυση της υπόθεσης εντός 72 ωρών από την πρώτη επικοινωνία με τον επισκέπτη, επειδή ενδέχεται να ισχύει ασφαλιστική κάλυψη.

Αίτημα για παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Η παρούσα σύνοψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία δεν περιλαμβάνει όλους τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, επικοινωνήστε με τη [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) και συμπεριλάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Airbnb.

Ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει την κάλυψη

Sompo Japan Insurance Inc.